فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/2645

تاريخ: 1393/9/3

بسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 92413/‏50348 مورخ 17/‏08/‏1393؛

 اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي

مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 28/‏08/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-