فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 50393/25337
تاريخ: 8 /3/ 1393
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس كه در جلسه مورخ 28 /12 /1392 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 12 /1392 به پيشنهاد شماره 100 /20 /52385 /92 مورخ 21 /12/ 1392 وزارتخانه­هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) ماده (18) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386 ـ، اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
ماده 2- شركت بارعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد:
......
4-پيش فروش انرژي برق و نيز ساير روش هاي تامين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري ، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني.

ماده19- مجمع همومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود. هرگونه تغيير در مواد اساسنامه با ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
....
تبصره2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي نواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.
 
ماده 47- هيئت عمومي داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام بنام شركت و انجام هرنوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است، مي‌باشد، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدام آنها در حدود موضوع شر كت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد:
....
11-واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسي و پيشه و تجارت (سرقفلي)
16-تحصيل تسهيلات از بانكها و شركت ها و موسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-