فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند
در مورد گورستانهاي عمومي و انجام امور مربوط به آنها به خصوص پس از متروكه شدن اين رقبات آنچه در حال حاضر در سطح كشور معمول است اينكه گورستانهاي متروكهاي كه داراي وقفنامه يا سابقه ثبتي به عنوان وقف است طبق بند 5 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در اختيار اين سازمان قرار داشته و ساير گورستانهاي عمومي متروكه طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري( و ماده45 
آييننامه مالي شهرداريها به عنوان ملك عمومي محسوب و در اختيار شهرداريها قرار دارد
نظر به اينكه طبق مسئله 3 از كتاب الوقف تحريرالوسيله امام راحل (رضوان الله تعالي عليه) وقف معاطات در مساجد و گورستانها شرعاً جايز شناخته شده است و طبق اين حكم شرعي، گورستانهاي عمومي كه در ازمنه سابق وسيله افراد خيرانديش براي دفن اموات اختصاص يافته ولو آنكه وقفنامهاي هم تنظيم نكرده باشند موقوفه شناخته ميشود، لذا به نظر ميرسد آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري كه ناظر به اين قبيل گورستانها است و وقف معاطاتي را ملحوظ نداشته موافق شرع نبوده و شهرداري تنها آن گورستانهايي را ميتواند ملك خود بداند كه به صورت ملك خريداري و براي گورستان اختصاص يافته يا بدهد. عليهذا به استناد اصل چهارم قانون اساسي درخواست استعلام نظر از فقهاي محترم شوراي نگهبان را دارد موجب تشكر خواهد بود كه نتيجه را به اين سازمان ابلاغ فرمايند
سيدمهدي امام جماراني
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-