فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 3/ 9/ 1369
شماره: 83580/ت334هـ
رياست جمهوري
باسمه تعالي
وزارت كشاورزي
هيات وزيران در جلسات مورخ 15/ 7/ 1369 و 25/ 7/ 1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان (موضوع نامه شماره 8/ 844 مورخ 12/ 7/ 1369 آن شورا) و پيشنهاد شماره 18226/ 900/ 5328 مورخ 18/ 7/ 1369 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تاسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 10/ 4/ 1369 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن(موضوع تصويب نامه شماره 49158/ت211هـ مورخ 13 /6/ 1369) در موارد زير اصلاح مي گردد.
1ـ تبصره (1) ماده (12) اساس نامه حذف مي گردد.
2ـ تبصره زير به ماده (16) اساس نامه الحاق مي گردد.
تبصرهـ رييس هيات مديره يا مدير عامل شركت مي توانند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيات مديره يا كاركنان شركت تفويض نمايند.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع شوراي محترم نگهبان ارسال مي گردد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-