فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/2130

تاريخ: 1394/5/7

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 46467/‏52004 مورخ 14/‏04/‏1394؛

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان

مصوب جلسه مورخ هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 07/‏05/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-