فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ارسلان ميري جرزي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي.
بررسي: با توجه به اينكه مفاد ماده 8 آيين‌نامه عين مفاد ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب مجلس شوراي اسلامي- كه به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است- مي‌باشد لذا ماده مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
برفرض كه اطلاق ماده 8 آيين‌نامه خلاف تبصره ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي باشد اطلاق ماده 8 خلاف قانون مي‌باشد نه خلاف شرع.
لازم به ذكر است كه مورد شكايت شاكي ماده 8 آيين‌نامه مي‌باشد نه بند ب ماده 8 كه به اشتباه در متن نامه ديوان‌عدالت اداري آمده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-