فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10727

تاريخ: 1398/4/19


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 27477/‏388 مورخ 04/‏04/‏1398 و پيرو نامه شمارة 10638/‏102/‏98 مورخ 12/‏04/‏1398؛

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

كه با اصلاحاتي در عنوان و متن، در جلسه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 19/‏04/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1_ ايراد بند 2 سابق اين شورا، عليرغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقي است.

2_ ايراد بند 3 سابق اين شورا، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-