فايل ضميمه :
        طرح استفساريه اجراء تعرفه آموزشي در محاسبه آب بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني

1ـ مندرجات بند(ط) از تبصرة (7) قانون بودجة سال 1381 عيناً در بندهاي (ج) تبصرة(7) قوانين بودجه سال‌هاي 82 و 83 با افزودن برخي مصاديق، تكرار و سرانجام مفاد تبصره‌هاي مزبور، با وصف دائمي شدن، در مادة (37) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در مورخة 15 /8 /84 به تصويب مجلس رسيد.
2ـ با وصف مراتب فوق و عنايتاً به اصل سنواتي بودن قوانين بودجه سالانه و انقضاي اعتبار قانون بودجه سال 81، چنانچه تسرّي يا عدم تسرّي تعرفه آموزشي در محاسبه آب نسبت به بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني، مواجه با ابهام و نيازمند به تفسير باشد، شايسته آن بود كه مادة(37) قانون الحاقي فوق‌الذكر به عنوان قانون دائمي به جاي تبصرة (7) قانون بودجة سال 81 مورد تفسير قرار مي‌گرفت.
3ـ با قطع نظر از جهات فوق، نظرية تفسيري مجلس از دو منظر قابل بررسي است:
الف ـ توجّهاً به واژة نظير در صدر عبارات مندرج در بين دو ابرو ( ) هم در بند(ط) تبصرة(7) قانون بودجه سال 81 و هم در مادة (37) الحاقي، كه مبيّن شمارش تمثيلي مصاديق مشمول وصف تعرفه‌هاي آموزشي مي‌باشد نه حصري، عليهذا چنانچه بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني، مفهوماً مشمول وصف مراكز آموزشي باشند، در اين صورت، نظرية تفسيري مجلس، منطبق با اصل 73 قانون اساسي و نظرية شوراي محترم نگهبان ناظر بر اصل مزبور خواهد بود.
ب ـ با عنايت به اينكه عبارات مندرج در تبصره‌ها با كلمة «نظير» شروع گرديده، لكن مجلس، عناوين «اردوگاه‌هاي دانش‌آموزي و مراكز شبانه‌روزي نگهداري معلولان» را به تبصره‌هاي (7) قانون بودجه سال‌هاي 82 و 83 با ذكر نام اضافه و همين امر در مادة(37) الحاقي به قانون دائمي بدل گرديد. از اين حيث و با توجّه به رويّه مجلس در موارد مشابه، به نظر مي‌رسد نظرية تفسيري مجلس، به معناي رفع ابهام و بيان مراد مقنّن نبوده، بلكه متضمن توسعه تعداد مصاديق مي‌باشد. در اين صورت، نظرية مزبور، مغاير با اصل 73 قانون اساسي خواهد بود. مضافاً اينكه، چون توسعة به عمل آمده، بدون پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد، متضمن بار مالي مي‌باشد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي نيز مي‌باشد


قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-