فايل ضميمه :
        لايحة استفساريه بند(4) مادة(17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1367

عبارت: «... به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود...» مندرج در صدر مادة (71) مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مبيّن آن است كه قانونگذار، بند (4) مادة (17) قانون اساسنامة جمعيت هلال احمر را كماكان به قوت خود باقي دانسته، عليهذا، نظر تفسيري مجلس، متضمّن هيچگونه توسعه يا تضييق دايرة شمول قانون نبوده و منطبق با اصل 73 قانون اساسي و نظرية تفسيري شوراي محترم نگهبان ناظر بر اصل مزبور مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-