فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6647 /102 /97
تاريخ: 24 / 5 / 97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 39130/ 261 مورخ 15 /05 /1397؛
طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24 /05 /1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.
2_ ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيري شمارۀ 49749 /30 /91 مورخ 23 /12 /1391 شوراي نگهبان، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-