فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 519/34369

تاريخ: 1398/4/29

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 10184/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398 و پيرو نامه شماره 13656/‏519 مورخ 25/‏2/‏1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 24/‏4/‏1398 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

 مادهواحده- عنوان و مادهواحده و تبصرههاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/‏7/‏1385 به شرح زير اصلاح ميشود:

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ايراني با مردان غيرايراني

 

مادهواحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا ميشوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درميآيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سهماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني اقدام كند.

در مادهواحده اصلاحي قانون بعد از عبارت «درخواست مادر ايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» و بعد از عبارت «پروانه اقامت براي پدر غيرايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» اضافه ميشود.

تبصره1-...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-