فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        وزارت امور اقتصادي و دارايي 
گزارش شماره 2573-5/30-21/ 9/ 1321 دفتر فني مالياتي عنوان مقام معاونت در آمدهاي مالياتي ..بر طرح مسئله تعلق يا عدم تعلق ماليات سالانه ..مورد وقف، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/ 12 /71 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي طرح ورأي هيئت عمومي در اجراي بند 2 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ...اينخصوص بشرح زير صادر گرديد:
رأي اكثريت:
املاك موقوفات عام در صورت رعايت شرايط مقرر قانوني طبق صدر ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ...آن ماده مشمول ماليات سالانه املاك نمي باشد، اما ا..مورد وقف خاص، بلحاظ آنكه راجع بآن معافيتي در قانون ياد شد ...نگرديده، مشمول ماليات مذكور خواهد بود و در اين ..موارد ماليات بايد نسبت به ارزش تمامي املاك موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافيت يك واحد مسكوني موضوع صدر ماده 2 ...بر اساس نرخ آن ماده ...گردد.
محمد تقي نژاد عمران
محمد رزاقي 
محمود ...
علي اكبر نوربخش 
علي اصغر محمدي 
محمد علي سعيد زاده 
نظر اقليت:
از آنجا كه در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود مشمول ماليات گرديد ماند و در مورد املاك وقفي مالك خاصي وجود ندارد، لذا نظر اقليت رأي مشورتي شماره 344 /4/ 4030 /3/ 1269 را در اين مورد هم ... مي داند.
علي اكبر سميعي 
محمد طاهر 
مجيد ميرهادي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-