فايل ضميمه :
        مقدمه
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي كه به پيشنهاد وزرات جهاد و كشاورزي در جلسه‌ي 16 /8 /1395 هيئت وزيران به‌تصويب رسيده بود؛ در جلسه علني دوشنبه 24 /4 /1398 در قالب يك ماده واحده، يك تبصره و 12 ماده به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
الف: كليات
با توجه به رشد جمعيت كشورها، نيازمندي به تأمين غذا و در پي آن تقاضاي روزافزون براي تجارت كالاهاي واجد ارزش غذايي و حجم بسيار عظيم مبادلات كالا و محصولات كشاورزي و دامي، احتمال ورود عوامل خسارت‌زاي غيربومي به يك كشور افزايش يافته كه نتيجه‌ي آن مي‌تواند صدمات و خسارات جبران‌ناپذيري را در پي داشته باشد. در راستاي كاهش اين احتمال دولت‌ها اقدام به انعقاد قراردادهايي در زمينه طراحي استانداردها و ضوابطي در حوزه بهداشت و قرنطينه‌ي دامي نموده‌اند. موافقت‌نامه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي نيز در راستا بهداشت و قرنطينه دام و كنترل و جلوگيري از ورود و انتشار آن‌ها به تصويب رسيده است.
ب: جزييات
بند «4» ماده (1)- مغايرت با اصل 15
واژگان «سرم» و «واكسن» غيرفارسي است و درصورت وجود معادل فارسي عدم ذكر آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
بند «4» ماده (4)- مغايرت با اصل 15 قانون اساسي
واژگان «ژنتيك» و «هورمون» غيرفارسي است و عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
بند «1»، «3» و «5» ماده (5)- مغايرت با اصل 15 قانون اساسي
واژه «كنترل» در بندهاي «1» و «3» و واژه «واكسن» در بند «5» غيرفارسي است و عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-