فايل ضميمه :
        لايحه فوق الذكر كه درتاريخ 23 /2 /1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. ازاين‌رو مجلس در مصوبه اصلاحي خود سعي نموده ايرادات مزبور را مرتفع نمايد.
با اين توضيح كه در مصوبه اصلاحي قيد «درصورت نداشتتن مشكل امنيتي (به‌تشخيص وزارت اطلاعات)» جهت اعطاي تابعيت افراد موضوع اين مصوبه و اعطاي پروانه اقامت به پدران افراد مزبور پيش‌بيني شده است، به‌نظر مي‌رسد ايراد شوراي نگهبان در اين خصوص مرتفع باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-