فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/4655
تاريخ: 96/12/22

معون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 271/110083 مورخ 1396/12/15؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-