فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به ماده 4 طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و اينكه آيا اين ماده با عنايت به محتواي اوراق ارسالي از دفتر مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت دخانيات ايران، خلاف اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد؟
بررسي: نظر دو نفر از 9 عضو حاضر در جلسه اين بود كه اين ماده مستلزم تحميل هزينه به دولت و خلاف اصل 75 قانوني اساسي مي‌باشد.
ليكن اكثريت اعضاء اين ماده را خلاف اصل 75 نمي‌دانستند و توضيحات ارسالي از دفتر مديرعامل شركت دخانيات را كافي ندانسته و با توجه به گرفتن ماليات ده درصدي و امكان استفاده از امكانات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-