فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به ماده واحده طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس از جهت اينكه آيا مخالف اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد يا خير؟
بررسي: نظر سه نفر از اعضاء اين بود كه اين ماده واحده خلاف اصل 85 قانوني اساسي مي‌باشد زيرا ظاهر اين ماده، توسعه جغرافيايي از نظر عمق و يا ايجاد همان محدوده منطقه آزاد ارس در نقاط مشترك مرزهاي كشورهاي مذكور در ماده واحده مي‌باشد و با توجه به اينكه تأسيس منطقه آزاد و توسعه دادن آن در مناطق ديگر مستلزم اجراي قوانين خاص اين مناطق و استثناء نمودن اين مناطق از قوانين جاري در ساير مناطق كشور م
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-