فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 7/ 8/ 1373
شماره 26383
شوراي محترم نگهبان
	در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصوير اساسنامه "سازمان كشاورزي استان" كه در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 هيات وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

وزارت كشاورزي-سازمان امور اداري و استخدامي كشور
	هيات وزيران در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره5719/د مورخ 12/ 10/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي تبصره (4) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي-مصوب 1369- و با توجه به تبصره (1) ماده (5) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي -مصوب 1367- و در اجراي بند "ب" ماده (2) مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدام وزارت كشاورزي  -مصوب 1370- اساسنامه سازمان كشاورزي استان را به شرح زير تصويب نمود:
	ماده1- سازمان كشاورزي استان كه در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود، سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چهارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي ربط است.
	ماده 2- سازمان فقط در مركز هر استان منطبق با تقسيمات كشوري تشكيل مي شود.
	ماده 3- سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چهارچوب مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و قوانين و مقررات مربوط داراي استقلال مالي و اداري است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-