فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86692	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون بخشودگي مطالبات وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي از مستخدمين دولت در مواردي كه مقررات خاصي وجود ندارد . 
مصوب 1360/07/28

ماده واحده - در مواردي كه مقررات خاصي براي بخشودن مطالبات وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي از مستخدمين دولت ، دانشجويان ، دانش آموزان ، هنرجويان و كارآموزان متعهد خدمت ناشي از ارتباط استخدامي و يا تعهد خدمت در دستگاههاي مزبور وجود ندارد مطالبات مذكور در صورت ازكارافتادگي ( به تشخيص كميسيون پزشكي منتخب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) يا مفقودالاثر يا اسارت يا شهادت آنان به تأييد بنياد شهيد يا فوت آنان با تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط كلاً يا بعضاً قابل بخشودن مي باشد . 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/07/01به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . 

رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-