فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 388/114945

تاريخ: 12/27/‏1397

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 26/‏12/‏1397 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

مادهواحده- مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 از تاريخ انقضاي آن تا پايان شهريورماه سال 1398 تمديد ميشود.

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-