فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 5925/ 100/ 95
تاريخ : 25/ 12 /95
باسمه تعالي
رئيس محترم شوراي اسلامي
عطف به شماره 105543 /220 مورخ 24/ 12 /1395 وپيرونامه شماره 5932/ 100 /95 مورخ 24 /12 /1395 ؛
لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
كه بااصلاحاتي درجلسه مورخ بيست وچهارم اسفندماه يك هزار و سيصد و نودوپنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ؛ درشوراي نگهبان موردبحث وبررسي قرارگرفت وباتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغايرباموازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد .
احمدجنتي
دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-