فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تصويب نامه هيأت وزيران 
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/ 8/ 1379 بنا به پيشنهاد شماره 1326/ 3329 /10 مورخ 5 /3/ 1378 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان -مصوب 1374- آيين نامه اجرايي قانون فوق را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
ماده 1- وزارت مسكن و شهر سازي موظف است به منظور تأمين مسكن جانبازان بيست و و پنج درصد(25 %) به بالا حداقل براي تعداد سي و دو هزار(32000) نفر طبق برنامه زمان بندي پنجساله با توافق بنياد مستضعفان و جانبازان اقلاب اسلامي كه در اين آيين نامه به اختصار بنياد ناميده مي شود ، به تعداد لازم زمين آماده سازي شده يا مسكن اجاره به شرط تمليك جهت واگذاري به جانبازان با رعايت سياسيتهاي عمومي كشور در اختيار بنيادقرار دهد.
تبصره- قيمت زمين در صورت پيش بني در بودجه سنواتي به قيمت منطقه اي و در غير اين صورت بر اساس قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.
ماده 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سال با هماهنگي بنياد و وزارت مسكن و شهر سازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وام مسكن حداقل براي شانزده هزار (16000) جانباز با بهر چهار درصد(4%) در لوايح بودجه سنواتي كل كشور به مدت پنج سال منظور نمايد.
ماده 3- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در اعطاي تسهيلات خود بويژه وام مسكن روستايي، جانبازان را در اولويت قرار دهد.
تبصره- اعطاي تسهيلات به جانبازان موضوع اين ماده با تقاضاي جانباز و ارايه سفته به عنوان وثيقه و با تعهد بنياد مبني بر كسر اقساط بدهي از مجموع دريافتي جانباز مجاز است. 
ماده 4- وزارت كشور و شهرداريها مكلفند بخشي از غرفه هاي قابل واگذاري ( مانند ميادين ميوه و تره بار، بازارچه ها و كيوسكهاي مطبوعاتي) و تاكسيها را بر اساس سهميه اي كه ظرف سه ماه با توافق مشترك وزارت كشور و بنياد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي گردد، به جانبازان( با معرفي بنياد) واگذار نمايند.
ماده 5- جانبازان بيست و پنج درصد( 25 %) به بالا در صورت مسافرت با هريك از شركت هاي هواپيمايي دوليت ي راه آهن جمهوري اسلامي ايران از پرداخت پنجاه درصد (50 %) درصد هزينه بليط مسافرت معاف مي باشند.
تبصره 1- يك دوم ( ) از تخفيف موضوع اين ماده توسط سازمان مديريت و برناه ريزي كشور در بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود و باقيمانده توسط شركتهاي فوق الذكر تأمين مي گردد. 
تبصره 2- در صورتي كه حسب تشخيص بنياد، جانباز نياز به يك نفر همراه داشته باشد، با معرفي بنياد تخفيف پنجاه درصد( 50 %) موضوع اين ماده در خصوص وي منظور مي شود.
ماده6- وزارت نيرو موظف است:
الف-جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر كه به تفكيك منطقه محل سكونت از طرف بنياد معرفي مي شوند را از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غير گرمسيري تا 80 كيلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسيري تا 100 كيلو وات ساعت در ماه معاف نمايد و براي مصارف بالاتر مطابق تعرفه ساير مشتركان خانگي عل نمايد. 
ب- جانبازان بيست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر معرفي شده از طف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد ( 50 %) حق انشعاب برق واحد مسكوني تا حد كنتور بيست و پنج آمپر تكفاز براي يك بار معاف نمايد.
پ-جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (50 %) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد مسكوني در حد يك واحد متعارف براي استفاده يك خانواده براي يك بار معاف نمايد. 
تبصره-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل بار مالي اين تسهيلات را بر اساس بر آورد وزارت نيرو در بودجه هاي سالانه پيش بيني نمايد و در اختيار وزارت مزبور قرار دهد. 
ماده 7- شركت ملي گاز ايران مكلف است حق انشعاب گاز( حق اشتراك و هزينه خدمات نصب) يك واحد مسكوني جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) به بالا را با معرفي بنياد تا حد كنتور G.6 براي يك مرتبه به صورت رايگان محاسبه نمايد.
تبصره- در مجتمعهاي مسكوني معادل حق انشعاب كنتور G.6 از حق انشعاب كل مجتمع كسر خواهد شد. 
ماده 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است:
الف- امكان استفاده كليه جانبازان با كاهش فرانشيز (خودپرداخت) از خدمات بهداشتي و درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي و درماني و سازمانهاي تدمين اجتماعي و بهزيستي كشور را در قبال دفترچه بيمه خدمات درماني پس از تأمين اعتبار از محل برنامه بيمه جانبازان فراهم نمايد.
ب- بخشي از ظرفيت تختهاي بستري بيمارستانهاي تحت پوشش خود را در مراكزي كه مورد نياز بنياد مي باشدف به جانبازان نيازمند به بستري اختصاص دهد.
تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سالانه حداكثر مبلغ يك ميليون دلار در اختيار وزارت بهداشتف درمان و اموزش پزشكي قرار دهد تا با معرفي بنياد و تشخيص وزارت ياد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از كشور هزينه شود.
ماده 9- سازمان حج و زيارت موظف است سالانه تا هزار سهميه براي اعزام جانبازان بالاتر از بيست و پنج درصد (25 %) به حج تمتع با اولويت بخشيدن به جانبازان بيش ازپنجاه درصد( 50 %) اختصاص دهد. 
ماده 10- وزارت كار و امور احتماعي موظف است بخشي از ظرفيت دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي خود را به جانبازان واجد شرايط آموزش براي رشته هاي مرد علاقه آنان از طريق ايجاد هماهنگي لازم با ارگاهاي ذي ربط استان تخصيص دهد.
ماده 11- وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمانهاي تابع موظفند زمينهاي قابل واگذاري را در چهار چوب قوانين و مقررات مصوب و با استفاده از امكانات موجود ، با اولويت براي اشتغال جانبازان واگذار نمايند. 
تبصره 1- در واگذاري نهاده ها و امكانات مور نياز كشاورزي ( از قبيل: سم ، بذر، كود، دان، جوجه ، مواد و خدمات بهداشتي و زير بنايي) اولويت با جانبازان مي باشد.
تبصره 2- اعتبارات، تسهيلات ، خدمات و امكانات مورد نياز براي احياي اراضي واگذار شده به جانبازان در كميته اي ( كارگروهي) كه با حضور نمايندگان بنياد، وزارت كشور، وزارت جهاد سازندگي، وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود، تأمين خواهد شد.
ماده 12- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امكانات فني يك خط تلفن ثابت به جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و يك خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر ( خارج از نوبتهاي معمول) مشروط بر اينكه قبلا تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند واگذار نمايد.
تبصره 1- چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به جاي تلفن همراه، تقاضاي تلفن ثابت نمايند، وزارت مزبور موظف به تدمين تقاضاي آنان مي باشد. 
تبصره 2- چنانچه به علت عدم وجود امكانات فني تأمين تقاضاي متقاضي در مزان درخواست ميسر نگردد، وزارت پست و تلفن موظف است به محض فراهم شدن اولين امكانات فني نسبت به اجابت درخواست متقاضي اقدام نمايد.
تبصره 3- در صورت معرفي و تأييد بنياد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسيط بهاي تلفنهايي كه در اختيار جانبازان قرار مي دهد، اقدام خواهد كرد.
ماده 13- صندوق تعاون مكلف است در چهار چوب قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي، اعطاي تسهيلات به تعاونيهاي جانبازان را در اولويت قرار دهد.
ماده 14- سازمان تربيت بدني موظف است با هماهنگي بنياد بخشي از ظرفيت مجموعه هاي ورزشي خود را به جانبازان اختصاص دهد.
ماده 15-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5 %) از سهميه استخدامي جانبازان در صورت داشتن شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي دولتي اقدام نمايد.
ماده 16- در صورت فوت جانباز، همسر وي مي تواند از كليه امتيازات و تسهيلات موضوع اين آيين نامه برخوردار شود.
ماده 17- در صورت تغيير محل اشتغال جانباز، حسب مورد دستگاه ذي ربط مكلف است تسهيلات لازم را براي انتقال همسر جانباز فراهم نمايد.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-