فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 363
تاريخ: 17/ 7/ 1369
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
بعد السلام و التحيه؛
عطف به نامه شماره ه/68/ 83 مورخ 20/ 3/ 1369:
موضوع در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح و بند 3 بخشنامه شماره 47/ 710 مورخ 6/ 4/ 68 آموزش و پرورش خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-