فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/68/ 83
تاريخ: 20/ 3/ 1369
محضر محترم فقهاى محترم شوراى نگهبان
با سلام و تحيات؛
 پيوست يك نسخه از دادخواست و ضمايم مربوط به كلاسه پرونده 68/83 هيأت عمومى موضوع شكايت آقاى سيد عباس رجائى، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته لغو بند 3 بخشنامه شماره 47/ 710 مورخ 6/ 4/ 68 ارسال مى‏گردد.
با توجه به ادعاى شاكى مبنى بر مخالفت بند مذكور با شرع مقدس اسلام مقتضى است نسبت به مورد مزبور اظهار نظر فرموده، تا موجبات رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى‏تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-