فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/66/ 95ـ64/ 294
تاريخ: 24/ 11/ 66
محضر فقهاى محترم شوراى نگهبان (ايّدكم اللّه‏)
با اهداء سلام؛
 پيرونامه شماره ه62/ 173 مورخ 26/ 2/ 66 و عطف به نامه شماره 8529 ـ 3/ 4/ 66، در خصوص شكوائيه آقاى شمس‏الدين عالمى به طرفيت شورايعالى شهرسازى و معمارى وزارت مسكن و شهرسازى به خواسته ابطال آيين‏نامه افراز و تفكيك اراضى مزروعى، شاكى مدعى مغايرت آيين‏نامه فوق با قانون و شرع مقدس اسلام گرديد. بدين لحاظ فتوكپى نامه اخير شاكى و دادخواست و ضمايم جهت ملاحظه و اظهار نظر از جهت خلاف شرع بودن يا نبودن آن خدمتتان ارسال تا پس از وصول نظريه آن شورا هيأت عمومى ديوان وفق مقررات اقدام به رسيدگى نمايد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-