فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 137127/ 45923 
تاريخ: 10/ 7/ 1390

شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 43909/ 30/ 90 مورخ 3/ 7/ 1390، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو كه در جلسه مورخ 10/ 7/ 1390 هيئت وزيران تصويب شده است به شرح زير براي اقدام معمول ارسال مي­گردد:
بند (12) ماده (8) حذف مي­شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-