فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 75442	شماره انتشار : 10521	
تاريخ ابلاغ: 1360/01/08	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/01/26	

قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن
مصوب 1359/11/28

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 5 به لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن مصوب 58 . 11 . 6 افزوده مي شود . 
تبصره 5 - حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني اتومبيلهايي كه پلاك دربار سابق را دارند و در مالكيت بنياد مستضعفان قرار گرفته اند بر اساس نرخ ارز روز ترخيص اتومبيلهاي مزبور پرداخت مي شود ، اتومبيلهايي كه قبل از تصويب اين قانون بفروش رسيده و يا در اختيار مؤسسات و نهادهاي انقلابي و اشخاص قرار گرفته است نيز مشمول اين قانون مي گردند .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه 1359/11/28مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-