فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 92/30/53520

تاريخ: 1392/12/27

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 167873/‏48938 مورخ 06/‏11/‏1392؛

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

مصوب جلسه مورخ بيستم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 21/‏12/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- واژههاي «پاركينگ» در بند (و) ماده 1، «فاينانس» در بند 11 ماده 15 و «پرسنلي» در ماده 28، از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1- در مواد 17، 26 و 30، بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانتداري براي اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.

2- در ماده 14، با توجه به رسميت جلسات مجامع عمومي و فوقالعاده و حضور اكثريت اعضاء و همچنين با توجه به تعداد نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت (سه نفر)، حكم به تصميمگيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمگيري در مجمع عمومي فوقالعاده با دوسوم آراء موافق اعضاي حاضر نيازمند اصلاح عبارتي است.

3- در بند 2 ماده 23، بايد قيد با رعايت قوانين و مقررات ذكر گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-