فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 14/ 7/ 1370
شماره: 34623
رياست جمهوري
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نظر به اختيارات دولت موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در انطباق با حكم مندرج در اصل هشتاد و پنجم اين قانون، مصوبه اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيأت دولت در مورد اصلاح اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي آب به عنوان شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت طي ترتيبات معمول به پيوست ايفاد مي گردد.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-