فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 87/30/29173
تاريخ: 87/8/22
جناب آقاي دكتر الهام دام مجد العالي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
سلام عليكم
عطف به نامۀ شمارۀ 86/32/24824 مورخ 86/10/29، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‏گردد:
((عضويت به عنوان هيئت مديره و يا مديرعامل موسسات فرهنگي غيردولتي و غيرعمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند، مشمول اصل «141» قانون اساسي نمي‏باشد))
ارادتمند
محمدرضا عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-