فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1424ـ51
تاريخ: 1359/8/8
بسمه تعالي

شوراي نگهبان 
جمهوري اسلامي ايران‌
محترماً ، همانطور كه مستحضر ميباشند بموجب اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده است كه:
"دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است."
اكثر شركتهاي چند مليتي كامپيوتري كه قبل از انقلاب در ايران تشكيل شده‌اند شعبه‌اي از شركت اصلي بوده و صاحبان امتياز آنها خارجي ميباشند. اين شركتها جهت ادامه كار بصورت فعلي تفسيرهاي گوناگون در مورد كلمه "امتياز" در اصل فوق مينمايند. با توجه به اينكه يكي از وظائف محوله به شورايعالي انفورماتيك كشور رسيدگي و تعيين تكليف قطعي هر چه سريعتر اينگونه شركتها ميباشد، لذا شورايعالي انفورماتيك خود را موظف ميداند كه تفسير قانوني كلمه "امتياز" را از طريق شوراي نگهبان جويا گردد تا بتواند خطمشي‌اي صريح در مورد اين شركتها اتخاذ نموده و به مورد اجراء گذارد.

با احترام‌
محمدحسين بني‌اسدي‌
رئيس شورايعالي انفورماتيك كشور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-