فايل ضميمه :
        اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران

مقدمه
«اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران» كه به استناد ماده (32) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران -مصوب 1391-() و به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 هيأت‌وزيران به‌تصويب رسيده است، در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. ذيلاً به بررسي اين مصوبه پرداخته مي‌شود.

بررسي مواد
ماده (12)

بند «پ» اين ماده در مقام بيان وظايف و اختيارات هيأت مديره صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران، «تصويب آئين‌نامه اجرايي و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال» را در صلاحيت اين مرجع دانسته است كه با توجه به اينكه به موجب ماده (11) اين اساسنامه هيچ الزامي براي وزير بودن اعضاي اين هيأت ذكر نشده است، لذا پيش‌بيني چنين صلاحيتي براي هيأت مديره مغاير با اصل 138 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.()
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-