فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري: شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد درصورتيكه تقاضاي شاكي مبتني بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را تأمين مي‌نمايد. 
ـ ماده 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري: در صورتيكه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي‌كند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن شود طبق مقررات آيين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين مدعي به بازپرس عمل نمايد قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-