فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 158321/ت47832هـ	شماره انتشار : نامعلوم	
تاريخ ابلاغ: 14/ 08/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 00/00/0000	

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/ 7/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 61/ 6/ 1/ 175828 مورخ 15/ 11/ 1390 وزارت كشور و به استناد بند ( ب ) ماده ( 187 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
مصوب 30/ 07/ 1391

فصل اول : كليات و تعاريف

ماده 1 - در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

الف - حريم : آن قسمت از اراضي ساحلي اي مستحدث كه يك طرف آن متصل به آب درياها ، درياچه ها ، خليج فارس يا خليج مي باشد .

ب - اراضي ساحلي : پهنه اي با عرض مشخص از اراضي مجاور درياها ، درياچه ها و خليج فارس و يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد .

پ - مناطق ساحلي : بخشي از خشكي و آبهاي ساحلي كه مطابق قانون اراضي مستحدث و ساحلي - مصوب 1354 - به عنوان اراضي ساحلي شناخته شده اند و براي بهره برداري پايدار از طرح هاي بهسازي و شنا استفاده مي شوند .

ت - ساماندهي سواحل : فرايندي كه به بهبود شرايط مناطق ساحلي از نظر هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي ، كاربري هاي مختلف و فعاليت هاي انساني در سواحل و محدوده طرح هاي بهسازي و شنا مي انجامد .

ث - زير ساخت : آن دسته از امكانات فيزيكي ، مهندسي و ارتباطي كه براي ساماندهي سواحل و بهره برداري از طرح هاي بهسازي و شنا در سواحل مورد نياز است .

ج - شورا : شوراي سياستگذاري موضوع ماده ( 7 )

ماده 2 - به منظور مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا ، سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود زير نظر وزارت كشور تشكيل مي شود .

ماده 3 - سازمان داراي شخصيت حقوقي و اداري مستقل مي باشد و به عنوان يك مؤسسه دولتي طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود .

ماده 4 - مركز اصلي سازمان در شهر تهران است .

تبصره - سازمان با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور واحد سازماني مناسب را در استانهاي ساحلي در ساختار استانداري ايجاد مي نمايد .

فصل دوم : وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تعيين مي شود :

1 - برنامه ريزي براي مطالعه و اجراي طرحهاي لازم به منظور ساماندهي سواحل و طرحهاي بهسازي و شنا

2 - بررسي قابليت ها و تنگناهاي موجود در امر ساماندهي سواحل و طرحهاي بهسازي و شنا

3 - برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در امر تحصيل ، تملك و آزاد سازي كامل حريم و نظارت بر آن

4 - تصويب سياستهاي اجتماعي و فرهنگي ساماندهي سواحل با همكاري دستگاههاي ذيربط

5 - مديريت ايجاد ، تكميل و توسعه زير ساخت ها و تاسيسات ساحلي

6 - بررسي مشكلات مناطق ساحلي و سياستگذاري براي ساخت و سازها در سواحل با همكاري دستگاه هاي ذي ربط

7 - حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي و همچنين طرحها ، پروژه ها و برنامه هاي مرتبط به منظور ساماندهي سواحل

8 - تهيه جدول زمانبندي نظارت دستگاههاي متولي با هماهنگي آنها در محدوده طرحهاي بهسازي و شنا

9 - عضويت و مشاركت در سازمانها و مجامع بين المللي مرتبط با وظايف سازمان

10 - برنامه ريزي و هماهنگي كاربري اراضي در سواحل جهت ساماندهي طرحهاي بهسازي و شنا 


فصل سوم : اركان سازمان

ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير تعيين مي شود : 
1 - شوراي سياستگذاري 
2 - رييس سازمان

ماده 7 - تركيب شورا به شرح زير تعيين مي شود :

1 - وزير كشور ( رييس شورا )

2 - وزير جهاد كشاورزي

3 - وزير راه و شهرسازي

4 - وزير ورزش و جوانان

5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

6 - وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

7 - رييس سازمان حفاظت محيط زيست

8 - رييس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

9 - فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

10 - دو نفر از استانداران استانهاي ساحلي ( يكي از استانهاي شمالي و يكي از استانهاي جنوبي ) با انتخاب وزير كشور ( بدون حق رأي )

11 - رييس سازمان ( دبير ) بدون حق رأي

تبصره 1 - شورا مي تواند حسب مورد از صاحبنظران و متخصصان ذي ربط بدون حق رأي براي شركت در جلسه دعوت نمايد .

تبصره 2 - شورا نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي متناظر در استانهاي ساحلي ، اقدام مي نمايد .

ماده 8 - اولين جلسه شوراي سياستگذاري يك ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه با هماهنگي رييس و دعوت دبير شورا تشكيل مي شود .

تبصره 1 - دستورالعمل نحوه تشكيل و اداره شورا در اولين جلسه آن به تصويب خواهد رسيد .

تبصره 2 - دبير خانه شورا در سازمان مستقر مي باشد .

ماده 9 - وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي شود :

الف - تعيين خط مشي و سياستهاي كلان سازمان

ب - تصويب برنامه هاي راهبردي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت جهت ساماندهي سواحل و طرحهاي بهسازي و شنا

پ - بررسي و تصويب بودجه سالانه سازمان جهت طي مراحل قانوني

ت - تصويب دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط مورد نياز سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ث - رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير موضوعاتي كه در حدود اين اساسنامه در شورا مطرح مي شود .

ماده 10 - رييس سازمان كه معاون وزير كشور مي باشد بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و بر واحدهاي سازماني رياست دارد و مسئول حسن جريان امور و حفظ اموال و منافع سازمان است و مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد .

ماده 11 - وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي شود :

1 - تهيه و تدوين خط مشي ها و سياستهاي كلان سازمان و ارايه آن به شورا براي اتخاذ تصميم

2 - تهيه برنامه هاي راهبردي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت براي ساماندهي سواحل و طرحهاي بهسازي و شنا و ارايه آن به شورا براي اتخاذ تصميم

3 - تهيه دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط مورد نياز سازمان و ارايه آن به شورا براي اتخاذ تصميم

4 - تهيه لوايح قانوني مورد نياز و ارايه آن به شورا

5 - تهيه گزارش عملكرد سالانه سازمان براي ارايه به شورا

6 - برنامه ريزي ، هدايت و كنترل جريان امور سازمان و تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارايه آن به شورا

7 - اداره امور سازمان

8 - اجراي مصوبات شورا

9 - ارجاع به داوري و صلح دعاوي با تصويب شورا و اخذ مجوز از مراجع قانوني

10 - امضاي قراردادها ، چك ها ، اوراق و اسناد مالي تعهدآور

11 - تهيه و تنظيم نمودار سازماني و شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي مورد نياز سازمان و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب

12 - نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي

اين اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شوراي نگهبان به تأييد شوراي مذكور رسيده است .

محمدرضا رحيمي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-