فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :1538/ 21 /79
تاريخ20/ 10 /79
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
باسلام
نامه مورخ 12/ 7/ 79 شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين در خصوص ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني در جلسه مورخ 4/ 10 /79 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد:
جمله ذيل ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني به اين عبارت «..دادگاه مرجوح اليه طبق استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد...» چون بحسب اطلاق قاضي را ملزم نموده است كه به مطلبي حكم كند كه خودش آنرا قانوني يا شرعي نمي داند خلاف شرع شناخته شد. و اگر به اينگونه اصلاح شود:
دادگاه مرجوع اليه با ملاحظه استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي را صادر خواهد كرد. رفع اشكال خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
رونوشت
رئيس محترم شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين جهت اطلاع
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-