فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عنايت و مساعدت حضرت آيت الله لطف الله صافي دامته افاضاته العالي دبير محترم شوراي نگهبان
مورخ 10/ 12/ 1363
محضر مبارك هيئت محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران 
با نهايت احترام بدينوسيله فتوكپي فتواي حضرت امام رهبر جهان تشيع اسلام مدظله العالي و فتواي فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العضمي منتظر روحي فدا و همچنين حكم حاكم محترم شرع باختران به پيوست تقديم مي دارد و بعرض مي رساند هفت نفر ورثه مرحوم حاج حسين و حاجيه بلقيس فريور نسبت بملك مورث خود كه بمنظور كارگشائيي و كمك بخانواده مسلماني بدون توقع سودي سهم ملك سراي خود را مورد تضمين و وثيقه قرارداده اند كه الحال وراث با قرض و رجعت بيش از اصل طلب استحقاقي بستانكار بصندوق اجراي ثبت باختران پرداخته اند و بعلت عدم استطاعت مالي و استناد حكم آيات شريفه قرآن مجيد در سوره بقره از پرداخت نزول مورد اجراي ثبت به نفع بستانكار مقيم آمريكا معذورند با توجه به تصويب اصل 43 قانون اساسي در رابطه با ربا در جلسه اول شهريور 63 مجلس محترم خبرگان كه مطمئنا مورد تأييد هيئت محترم شوراي نگهبان نيز مي باشد . الحال هيئت نظارت ثبت باختران طي نامه 5734 مورخ 12/ 11 /1363 از آن هيئت محترم اجازه اجراء قانون اسلامي را استعلا و كسب تكليف نموده اند. چون رجاء واثق دارد كه عموم علما اعلام و روحانيون اعظام و دولتمردان محترم جمهوري اسلامي در پياده نمودن اهداف آيين مقدس اسلام مجاهد و كوشا مي باشند بدينوسيله خاضعانه استدعاي عاجرانه دارد بذل كمك و عنايت در صدور اوامر مقتضي نسبت به تسريع در پاسخ و اجرا احكام قرآن كريم امر بصدور و عمري خانواده هفت نفر ورقه كه در بين آنان بيوه صغير دار-دانشجو- كارمند ..بازنشسته و بيمار وجود دارد از بلاتكليفي رها و رهين منت و ممنون الطاف بي شائبه آن هيئت محترم فرمايند تا شايد بتوانيم به بركت پرتو نور قوانين اسلامي ملك خود را از وثيقه ازاد و عمري دعا گو باشيم. وقت را مغتنم شمرده  استقرار و تداوم جمهوري اسلامي را ظل توجهات حضرت وليعصر عج الله  و تعالي و نايب بر حقش امام خميني كبير مد ظله العالي توفيق عموم مؤمنين را در پيشبرد آئين مقدس اسلام و پياده نمودن احكام الهي همواره از خداوند عزوجل خواهانيم و السلام عليكم و الرحمته الله و بركاته و  من الله التوفيق. 
با دعا و درود فراوان و تقديم شايسته ترين احترامات ممكنه 
الاحقر چاكر السادات و خادم الحسين(فريدون فريور)
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-