فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1234
تاريخ: 1370/3/1
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئت مركزي نظارت بر انتخابات‌
عطف به نامه شماره 3/33 مورخ 1370/2/22 موضوع در جلسه 70/3/1 مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گرديد.
نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.%ح
دبير شوراي نگهبان‌
محمد محمدي‌گيلاني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-