فايل ضميمه :
        مقدمه
هيأت وزيران در تاريخ 5/10/1397 مواد (12) و (16) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي) را اصلاح كرده و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرده است.
شرح و بررسي
بر اساس مصوبه حاضر، تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي از پنج نفر به سه نفر كاهش يافته است و متناسب به اين تغيير، حد نصاب رسميت جلسات و تصويب مصوبات هيأت مديره نيز تغيير كرده است. همچنين مقرر شده است كه اعضاي هيأت مديره، غير از وظايف اصلي، سرپرستي قسمتي از امور سازمان را بر عهده داشته باشند. موضوع اخير در اصلاحات پيشين اين اساسنامه نيز پيش‌بيني شده بود و با ايراد شوراي محترم نگهبان مواجه نشد. بنابراين مصوبه مورد بررسي، مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-