فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 21851/ت 189ه	
تاريخ ابلاغ: 19/ 05/ 1373	

وزيران در جلسه مورخ 19/ 4/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 1892/63 مورخ 17/ 8/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود : 
شركتهاي پخش كود شيميايي و توليد سم و توليد ، تهيه و توزيع بذر و نهال درهم ادغام مي گردد و شركت جديدي تحت عنوان شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي با اساسنامه زير ايجاد مي شود :

اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي
مصوب 19/ 04/ 1373

فصل اول : كليات

ماده 1 - نام شركت " شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي " مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود .

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود .

ماده 3 - مركز اصلي شركت تهران است و در صورت لزوم مي تواند در نقاط ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تاسيس شعب يا نمايندگي مبادرت نمايد .

ماده 4ـ موضوع شركت عبارت است از توليد ، تهيه ، تدارك ، توزيع و حمل و نقل ، خريد و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده ، مواد و سموم دفـع آفات نباتي و بيماريهاي گياهي ، كودهاي شيميايي و آلي ، كودهاي شيميايي مخلوط ، هورمونها و مواد غذايي گياهان كه در اين اساسنامه "نهاده " ناميده مي شود .

تبصره 1ـ منظور از بذر و نهال انواع بذر و نهال ، پياز ، قلمه ، ريزوم ، غده ، پايه ، پيوندك ، پاجوش و هر قسمتي از گياه مي باشد كه به منظور تكثير مورد استفاده قرار مي گيرد .

فصل دوم : وظايف و اختيارات

ماده 5ـ وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع فوق به شرح زير مي باشد : 
1ـ تعييـن خط مشي و ضوابط مناسب در جهـت توليد ، تكثيـر ، تدارك ، توزيع ، حمل و نقل و خريد و فروش نهاده . 
2ـ توليد ، تكثير ، تدارك ، تهيه ، توزيع ، حمل و نقل و فـروش و واردات نهاده راسأ يا توسط بخش تعاوني و خصوصي . 
3ـ تحصيل نمايندگي از موسسات و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع شركت به منظور اجراي وظايف مندرج در ماده 4 با رعايت مقررات مربوط . 
4ـ سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خريد سهامي شركتهــا به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط . 
5ـ اخذ تسهيلات اعتباري از بانكها و مؤسسات اعتباري به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط . 
6ـ تهيه و تامين ماشين آلات ، وسايل و لـوازم يدكي ، تجهيـزات ساختمانهـا و تاسيسات مربوط اعم از منقول و غيرمنقول در جهت نيل به اهداف شركت . 
7ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجراي موضوع ماده ( 4 ) . 
8ـ ايجاد مراكز خريد ، بو جاري ، بذر گيري ، درجه بندي ، ضدعفوني ، بسته بندي و نگهداري آنها . 
9ـ تاميـن نيازمنديها و اقدام به انجــام هرگونه عمليات كشاورزي ، بازرگاني و ساير عملياتي كه در چارچوب اين اساسنامه براي تامين منظورهاي فـــوق ضروري باشد . 
10ـ كنترل مزارع تكثيري مورد عمل با همكاري موسسات تحقيقات ذي ربط . 
11ـ انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت كنترل ، نظارت و فراهم نمودن تسهيلات ضروري براي توليد كنندگان نهاده طرف قرارداد . 
12ـ صادرات مازاد بر مصرف داخلي نهاده با رعايت مقررات مربوط . 
13ـ انجام مطالعات كاربردي و بازرسي به منظور كنترل كيفي و توسعه توليد . 
14ـ احداث و اداره امــور كارگاهها و كارخانجات جنبـي و نيز ساخت و تهيـه تجهيزات و مواد اوليه مرتبط با كار و اهداف شركت از جمله ساخت و فرموله كـردن انواع كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي . 
15ـ برگزاري و تدارك دوره هاي مختلف آموزشي در سطوح تخصصي و مورد نياز شركت با هماهنگي و تاييد مراجع ذي ربط . 
16ـ انجام هرگونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت .

تبصره 1ـ اين شركت مسوول توليد ، تهيه و توزيع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نياز كشور ( به استثناي بذر و نهال مرتعي و جنگلي غير مثمر ) بوده و واردات بذر و نهال توسط آن از خارج از كشور ممنوع مي باشد .

تبصره 2ـ توليد بذر و نهال تا پايان مرحله مادري همچنان بر عهده موسسات تحقيقاتي وزارت كشاورزي مي باشد .

تبصره 3ـ شركت موظف است در تهيه و تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و ساير تجهيزات مـورد نياز هماهنگي هاي لازم را با واحـدها و مـوسسات مسـوول در وزارت كشاورزي به عمل آورد .

فصل سوم : سرمايه

ماده 6ـ سرمايه شركت مبلغ پانزده ميليارد و پانصد ميليون ( 000/000/ 500/ 15 ) ريال منقسم به 15500 سهم يك ميليون ( 000/000/ 1 ) ريالي است كه تمامأ متعلق به دولت مي باشد .

تبصره ـ كليه كاركنان ، اموال ، تاسيسات ، تجهيزات ، مستحـدثات ، ماشيـن آلات ، تعهدات مالي ، دارايي ها اعم از منقول و غيرمنقول شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم و شركت سهامي توليد ، تهيه و توزيع بذر و نهال به شركت منتقل خواهد شد .

ماده 7ـ كليه سهام شركت متعلق به دولت مي باشد و مجمع عمومي شركت نمايندگي سهام دولت را بر عهده خواهد داشت .

ماده 8ـ سرمايه شركت با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي قابل افزايش يا كاهش مي باشد .

تبصره : شركت موظف است كليه اموال و داراييها اعم از منقول و غيرمنقول كـه در اجراي ماده ( 6 ) اين اساسنامه و نيز بند ( 9 ) تصويبنامه شماره 2265/دش مورخ 19/ 11/ 1371 شــوراي عالـي اداري به شركت منتقل مي شود توسـط كارشناسان رسمي دادگستري و يـا كارشناسان منتخب مجمع عمومي به عنوان افزايش سرمايه شركت منظور نمايد .

فصل چهارم : اركان شركت

ماده 9ـ اركان شركت عبارتند از : 
الف - مجمع عمومي 
ب - هيات مديره 
ج ـ مديرعامل 
د - بازرس ( حسابرس )

ماده 10 - مجمع عمومي شركت دو نوع است : 
الف ـ مجمع عمومي عادي 
ب - مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11ـ مجمع عمومي عادي شركت هر سال دو مرتبه تشكيل مي شود . يك بار حداكثر تا پايان نيمه اول سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد و يكبار در نيمه دوم سـال براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجـه سال بعد و سايـر موارد مندرج در دستور جلسه ، تشكيل مي شود .

ماده 12ـ اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
1ـ وزير كشاورزي ( رييس مجمع ) 
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 
3ـ وزير جهاد سازندگي 
4ـ وزير بازرگاني 
5ـ رييس سازمان برنامه و بودجه

ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي :

1ـ13ـ بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد مالي شركت كــه توسط هيات مديره پيشنهاد مي شود .

2ـ13ـ تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي شركت .

3ـ13ـ بررسي و تصويب بودجه و يا اصلاحيه و متمم بودجه و گزارش عمليات ساليانه شركت .

4ـ13ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتـي و استخدامي و رفاهي شركت كــه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

5ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به فروش و يا واگـذاري دارايي هاي ثابت شركـت و خريد و فروش اموال غيرمنقول به پيشنهاد هيات مديره .

6 - 13 - اتخاذ تصميم در مورد وثيقه گذاردن اموال شركت بنا به پيشنهـاد هيــات مديره .

7 - 13 - عزل و نصب اعضاي هيات مديره و مديرعامل بنا به پيشنهاد رييس مجمــع عمومي .

8 - 13 - رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به تحصيـل اعتبار يا اخـذ وام از بانكهــا و موسسات اعتباري و در صورت لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري به شعب و طرحها و پروژه هاي اجرايي .

9 - 13 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لا وصول كه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود .

10 - 13 - بررسي در مورد حل و فصل دعاوي شركت به طريق صلح و ســازش يادآوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهـم قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران .

11 - 13 - تعيين حقوق و مزاياي هيات مديره و مدير عامل و حق الزحمه بازرس بــا رعايت مقررات مربوط .

12 - 13 - تعيين ميــزان و موارد مصــرف از اندوخته هاي احتياطــي و سرمايه اي در چارچوب بودجه مصوب .

13 - 13 - اخذ تصميم در مورد هرگونه پيشنهادي كه در دستور جلسه قرار مي گيرد با توجه به قوانين و مقررات جاري .

14 - 13 - تصويب تشكيلات شركت پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور .

15 - 13 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ساير امور شركت كه در حدود اين اساسنامهه و ساير قوانين و مقررات در صلاحيت مجمع عمومي باشد .

16 - 13 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح و تغيير اساسنامه براي ارائه به مراجع مربوط .

ماده 14 ـ مجمع عمومي فوق العاده به منظور تغيير در مواد اساسنامه ، افزايش يا كاهش سرمايه و انحلال شركت تشكيل خواهد شد.

ماده 15ـ هيات مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و چهار نفر عضو اصلي براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . مديرعامل از ميان اعضاي هيات مديره به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد .

تبصره - معاون وزير كشاورزي عضو غير موظف و رييس هيات مديره مي باشد و ساير اعضاي هيات مديره به صورت موظف در شركت انجام وظيفه مي نمايند .

1 - 15 - در صورت فوت يا استعفا يا عزل هريك از مديران ، به جاي او شخص ديگري از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود . مدت خدمت عضو جايگزين تا پايان مدت خدمت كسي است كه به جاي او تعيين شده است .

2 - 15 - جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت رييس هيات مديره و يا مدير عامل با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت يا در هر محلـي كه رييس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل مي شود و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد . 
اداره جلسات هيات مديره با رييس هيات مديره يا مدير عامل است . هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات گرفته شده در آن ثبت و به امضاي مدير عامل و اعضاي حاضر در جلسات خواهد رسيد .

3 - 15 - اختيارات هيات مديره : 
الف ـ بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي و گزارش ساليانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عملياتي آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي و بهره برداري و توسعه تاسيسات و ارائه به مجمع عمومي براي تصويب . 
ب - تاييد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آيين نامه هاي مورد لزوم و ارسال آن براي مراجع مربوط جهت تصويب . 
ج - تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مربوط با رعايت مقررات . 
د - تصويب چگونگي گرفتن وام و اعتبارات از منابع داخلي طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مديرعامل . 
هـ ـ پيشنهاد واگذاري سهام به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب . 
و - بررسي و پيشنهاد ضوابط تعيين نرخ خريد و فروش انواع نهاده ها به مجمــع عمومي . 
ز - بررسي و پيشنهاد اقلام و ميزان قابل صدور نهاده ها به وزارت كشاورزي .

4 - 15 - مسووليت اداره كليه امور شركت اعم از مالي و فني و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و همچنين نظارت لازم بر امـور اداري و مالــي و فني شعــب و نمايندگي ها و سهام شركت در ساير شركتها و مشاركتها با مدير عامل است و مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيات مديره و يا مديران و ساير كاركنان به تشخيص و مسووليت خود تفويض نمايد .

5 - 15 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره داراي همه گونه حقوق و اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و بودجه مصوب مي باشد و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل غير به عهده خواهد داشت .

تبصره - ارجاع دعاوي شركت به داوري و انتخاب داور و سازش منوط به تاييـد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط خواهد بود .

6 - 15 - مدير عامل در حدود مقررات و آيين نامه هاي مصوب شركت روشهاي اجرايي را تعيين و ابلاغ مي نمايد .

7 - 15 - مديرعامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليــات سالانه شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس از تاييد هيات مديره بـراي تصويب مجمع عمومي تقديم مي نمايد .

8 - 15 - مديرعامل آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و بهره بــرداري و اداري و رفاهي شركت را تهيه و پس از تاييد هيات مديره و انجام تشريفات مقرر در اين اساسنامه براي تصويب مجمع عمومي تسليم خواهد نمود .

9 - 15 - كليه چكها و اسناد و قراردادهاي مالي و تعهد آور شركت با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط با امضاي مدير عامل و يا نماينده تام الاختيار وي و يكي از اعضاي هيات مديره معتبر خواهد بود .

تبصره ـ كليه چكها و اسناد مالي علاوه بر امضاهاي مقامات مندرج دربنـد 9 - 15 بايد به امضاي ذي حساب شركت نيز برسد .

10 - 15 - مديرعامل مي تواند پيشنهاد لازم براي پرداخت حداكثر ده درصد ( 10% ) از درآمدهاي سالانه شركت را به عنوان جبران قسمتي از زحمات كاركنان و مديراني كه در انجام وظايف و پيشبرد امور تلاش چشمگير داشته اند با رعايت ماده ( 22 ) مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و پس از تاييد هيات مديره براي تصويب نهايي به رييس مجمع عمومي تقديم نمايد .

11 - 15 - مديرعامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و گـزارش عملكرد سالانه شركت را پس از تاييد هيات مديره حداقل يك ماه قبل از طرح در مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط به بازرس ( حسابرس ) تسليم نمايد .

تبصره - مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند خواهد بود .

ماده 16ـ بازرس ( حسابرس ) 
سازمان حسابرسي بازرس ( حسابرس ) شركت مي باشد .

1 - 16 - اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان عادي كارهاي شركت باشد .

2 - 16 - سال مالي شركت از اول فرورديـن ماه هرسال آغاز و درپايان اسفند مـاه همان سال خاتمه مي يابد ، به استثناي سال اول كه شروع آن از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه مي باشد .

3 - 16 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانيـن مربوط عمل خواهد شد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 6653 مورخ 12/ 5/ 1373 شوراي محترم نگهبان بـه تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-