فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/100/5156

تاريخ: 1397/2/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 7034/‏29 مورخ 04/‏02/‏1397 و پيرو نامه شمارة 5065/‏102/‏97 مورخ 11/‏02/‏1397؛

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و

آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و

بين‌المللي و فضاهاي مجازي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 19/‏02/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:

- در تبصره 1 ماده 1، واگذاري تشخيص خلاف قانون بودن به مراجع غيرقضائي جهت مجرم دانستن، خلاف موازين شرع شناخته شد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-