فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1583/ 21/ 75
تاريخ:26/ 12/ 1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 17826مورخ 25/ 12/ 1375:
اساسنامه شركت سهامي اب استان چهار محال و بختياري كه در جلسه مورخ 26/ 12/ 1374 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 26/ 12/ 1374 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-