فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 14124/ت/368 ه 
تاريخ:6/ 10/ 1372 
وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /9/ 1373 بنابه پيشنهاد شماره 3314/ه مورخ 28 /8/ 1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (12) قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه- مصوب 1348 تصويب نمود:
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور بازپرداخت اصل و جايزه اوراق قرضه منتشر شده ، نسبت به چاپ و نشر اوراق قرضه جديد با رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات قبلي اقدام نمايد. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت: باتوجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-