فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 41482/ 30/ 89	
تاريخ: 20/ 11/ 1389

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 250637 مورخ 6/ 11/ 1389؛
اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
كه در جلسه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 20/ 11/ 1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-