فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره119225/ 46806
تاريخ:13/ 6/ 1390
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران كه در جلسه مورخ 23/ 5/ 1390هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي‌شود.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور

سازمان انرژي اتمي ايران ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/ 5/ 1390 بنا به پيشنهاد شماره 180533/30 مورخ 18/ 3/ 1390 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـتصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 37673/ت30966هـ مورخ 22/ 7/ 1383 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ ماده (14) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 14ـ هيئت مديره شركت مركب از هفت عضو اصلي خواهد بود كه بر اساس پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر و تجربه در تخصص هاي مرتبط براي مدت چهار سال با حكم رئيس مجمع عمومي انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت قانوني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان در دوره هاي بعدي بلا مانع است. رئيس هيئت مديره از بين اعضاي هيئت مديره توسط رئيس مجمع منصوب خواهد شد. اعضاي هيئت مديره شركت با رعايت تبصره( 13 )ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ـ مصوب 1373 ـ نبايد هيچ گونه سمت يا پست سازماني ديگري را خارج از سازمان داشته باشند.
2ـ در ماده (15) و در مواد (22) ، (23) (24) و (25) و تبصره بند (14) ماده (20) عبارت "رئيس هيئت مديره" و حذف و در سطر دوم ماده (24) عبارت "يكي از اعضاي" به واژه "رئيس" اصلاح مي شود.

4ـ در ماده (18) و تبصره آن ، ماده (19) و بند (14) ماده (20) عبارت " و مدير عامل" حذف مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-