فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2453
تاريخ: 27/ 8/ 1368
شوراى محترم نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
سلام عليكم؛
 عطف به نظريه مورخه 1362 آن شوراى محترم به اين شرح:
«بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم»
شهردارى محترم تهران
 عطف به نامه شماره 2116/ 10 مورخ 22/ 1/ 1362، آراى كميسيون ماده صد چون مبنى بر حكم حاكم شرع نمى‏باشد شرعى نيست و حكم حاكم شرع معيّن شده از سوى شورايعالى قضايى كه طبق مقررات قضايى شرعى و قانونى رأى مى‏دهد، شرعى و قانونى است. «دبير شوراى نگهبان ـ لطف‏اللّه‏ صافى»
و با توجه به اينكه طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت ادارى (مصوب 4/ 11/ 1360) آرا و تصميمات قطعى كميسيون موضوع ماده صد قانون شهردارى، قابل شكايت و رسيدگى در ديوان عدالت ادارى است و از اواخر سال 1367 مجددا كميسيون مذكور شروع به كار نموده و آرايى صادر نموده‏اند كه از آن آراء، از طرف افراد ذى‏نفع به ديوان عدالت ادارى شكايت شده، كه در جريان رسيدگى هستند. مستدعى است نظريه آن شوراى محترم را مرقوم فرمايند كه نسبت به نظريه فوق، تجديد نظرى صورت گرفته است يا خير؟ و با توجه به اهميت و فوريت موضوع در صورت امكان پاسخ را سريعا مرقوم فرماييد.
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت ادارى. توكلى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-