فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 640/ 21 /79
تاريخ : 1 /5 /79

دبير محترم هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي

با سلام
عطف به نامه شماره 2665/هـ/ب مورخ 9/ 3/ 1379؛
موضوع نامه شماره 58192 مورخ 11 /11/ 1379 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و انطباق آن با نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده 198 برنامه سوم مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي­گردد؛
«نظر مرقوم در نامه 5128 /21/ 78 مورخ 18 /5/ 1378 شوراي نگهبان به همان دليلي كه در متن آن آمده است به قوت خود باقي است و آنچه در بند 5 ماده 198 مورد اشاره بود مربوط به بانك­هاي داخلي است كه اگر پرداخت مال به عنوان تسهيلات باشد سود آن سود وام نيست و لذا آنجا خلاف شرع نمي­باشد و ربطي به مورد نامه فوق ندارد.»

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-