فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7543 ه. ب
تاريخ: 15 /9/ 83


حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال رونوشتي از تصويبنامه شماره 12003/ت30629 ه مورخ 21/ 4 /1383 هيات محترم وزيران خواهشمند است نظر فقهاي محترم آن شورا را در مورد ماده 23 مصوبه مذكور از نظر مغايرت يا عدم مغايرت يا موازين شرعي به اينجانب اعلام دارند. 
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-