فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/1311

تاريخ: 1393/4/7

بسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 23594/‏48036 مورخ 04/‏03/‏1393؛

 اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر

مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 04/‏04/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-