فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه يك فوريتي اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377.
ماده 4 ، بند ب: در بند «الف» ماده (5) بعد از ... .
بررسي: لفظ «ايثارگري» در عبارت «در قبال شهدا و ايثارگري» ظاهراً غلط بوده و مناسب است به «ايثارگران» تبديل شود.
ماده 4 ، بند ج: متن زير بعنوان تبصره ... .
بررسي: مناسب است بند (ج) و (د) جابجا شوند.
ماده 15: انتقال كاركنان رسمي ... .
بررسي: چون اصل قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي داراي ماده شماره (15) و (16) مي‌باشد. مناسب است در اصلاحيه تصريح گردد كه با توجه به ذكر م
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-