فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 66595/ 25321
تاريخ: 26/ 12/ 1381

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه­گذاري در بخش كشاورزي كه در جلسه مورخ 25/ 12/ 1381 هيئت وزيران تصويب شده ­است، براي اقدام لازم ارسال مي­گردد.
                                                    محمدرضا عارف                                                      
                                                  معاون اول رييس جمهور                           

ماده11-وظايف و اختيارات مجمع عمومي به اين شرح است:
تبصره 1-اتخاذ تصميم نسبت به كاهش و افزايش سرمايه صندوق و پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مرجع قانوني در صلاحيت مجمع عمومي فوق­العاده است.
تبصره 2-تصميمات مجمع عمومي فوق­العاده همواره با اكثريت دو سوم آراي صاحبان سهام كه در جلسه رسمي حاضر باشند معتبر خواهد بود.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-